Kiến trúc tổng thể (Enterprise Architect – EA) là một cái nhìn toàn cảnh về tổ chức kết nối giữa nghiệp vụ và CNTT. Kiến trúc tổng thể giúp thực hiện đồng bộ chiến lược, nghiệp vụ và CNTT của tổ chức; giúp gia tăng hiệu quả thực thi CNTT; đóng góp giá trị vào phát triển kinh doanh.

LỢI ÍCH CỦA KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

 • Thực hiện song hành chiến lược và kế hoạch ứng dụng CNTT với các mục tiêu của tổ chức.
 • Giúp lãnh đạo, các bộ phận nghiệp vụ và bộ phận CNTT cùng hiểu và nhìn về một hướng. Tăng cường sự hỗ trợ và phối hợp trong tổ chức về việc ứng dụng/phát triển CNTT phục vụ phát triển kinh doanh/nghiệp vụ.
 • Nâng cao khả năng quản lý tài sản tri thức về CNTT của tổ chức bao gồm quy trình nghiệp vụ, thông tin dữ liệu, ứng dụng và công nghệ sử dụng; làm cho các tài sản tri thức hữu hình và vô hình này “có thể quản lý được” một cách tốt nhất.
 • Giúp đảm bảo rằng các quyết định cho các Dự án Công nghệ và CNTT hoàn toàn đồng bộ với các mục tiêu và chiến lược của tổ chức, ưu tiên và đảm bảo hiệu quả của việc đầu tư công nghệ chủ chốt của tổ chức.
 • Tối ưu hóa việc quản lý thông tin thông qua sự am hiểu giữa nhu cầu kinh doanh/nghiệp vụ và khả năng của công nghệ.
 • Có cái nhìn dài hạn về hệ thống CNTT của tổ chức.
 • Cho phép tối ưu hóa việc chia sẻ hạ tầng và ứng dụng để cắt giảm chi phí và gia tăng việc chia sẻ và đồng bộ dữ liệu. Tránh việc thực hiện các dự án hoặc các ứng dụng CNTT chồng chéo nhau.

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN DTT CUNG CẤP

 • Tư vấn đánh giá hiện trạng về Kiến trúc tổng thể và đưa ra khuyến nghị
 • Tư vấn xây dựng khung kiến trúc tổng thể
 • Tư vấn xây dựng kiến trúc tổng thể chi tiết
 • Hội thảo đào tạo nâng cao năng lực về Kiến trúc Tổng thể (EA)